Условия за връщане на продукт и рекламации

Връщане на продукт

Когато Клиентът е потребител, той има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от направената поръчка за готова стока в срок от 7 работни дни от получаване на продукта. В този случай за сметка на Клиента са и разходите, свързани с връщането на продукта на Доставчик. Клиентът не разполага с това право, ако е направил поръчка за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Клиента.
Клиентът е задължен да информира Доставчикa за своето намерение да върне закупените продукти, в рамките на 7 работни дни след получаването на продуктите и/или услугите.
Клиент, който извести Доставчикa в съответствие с горната точка трябва да върне съответния продукт на Доставчикa не по-късно от 7 дни от подаването на известието, в противен случай Доставчикът ще счете искането за връщане за оттеглено.
Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки до връщането им, в противен случай отговаря за повреждането им. Той трябва да върне продукта в оригиналната му опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката.
В случай на възстановяване на стойността на продукта, това ще бъде направено в рамките на 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Рекламации

При несъответствие на доставена стока с уговореното, Клиентът може да направи рекламация като уведоми Доставчика за несъответствието в срок от 2 месеца от установяване на несъответствието, но не по-късно от две години от доставката на стоката. Ако несъответствието не е скрито, Клиентът трябва да направи рекламацията в двумесечен срок от доставката.
При предявяване на рекламация Доставчикът е длъжен да приведе стоката в съответствие с договора в рамките на 1 месец от предявяване на рекламацията и получаване на стоката от Доставчика, като отстраняването на несъответствието е безплатно за потребителя.
Когато Клиентът не е удовлетворен от рекламацията, той може да иска намаляване на цената на стоката или да развали договора и да иска обратно платеното. Клиентът не може да претендира това, когато Доставчикът се съгласи да замени стоката с нова или да поправи стоката в рамките на 1 месец от рекламацията. Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, когато несъответствието на стоката с договора е незначително.
При приемането на продукт, изработен по поръчка на Клиента, той трябва незабавно да прегледа работата и трябва да направи незабавно рекламация на получения продукт, ако той не отговаря на уговореното. Ако не направи това, работата се счита приета. При предявяване на рекламация, Клиентът може да иска: поправяне на работата в подходящ срок без заплащане или алтернативно да поиска заплащане на разходите, необходими за поправката, или съответно намаление на възнаграждението.
Рекламацията се предявява пред Доставчика писмено. Доставчикът е длъжен да приеме рекламацията, само ако е предявена своевременно. Той е длъжен да я удовлетвори, само при действително и значително несъответствие между уговореното и изпълненото. Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това в 2 екземпляра и предоставя единия на Клиента.