Методът Jolly Phonics

Методът Jolly Phonics

Jolly Phonics е забавен и фокусиран върху детското лингвистично развитие синтетичен метод за изучаване на четене и писане на английски език. Системата предлага мултисензорен подход в преподаването на звуковете – всеки от тях се въвежда чрез кратка приказка, действие и песен, като по този начин се провокира и стимулира интересът на децата, а учебният процес се превръща в интригуваща игра. Посредством различни стимули и дейности децата неусетно навлизат в културата на езика, докато всичките им сетива са активни и отворени за учене. С всеки от звуковете е свързана история, музика, движение – тези кратки повтарящи се конструкти подпомагат бързото запаметяване и допринасят за повишаване на настроението и мотивацията.

Чрез Jolly Phonics, на базата на фонологично осъзнаване, децата бързо придобиват петте основни умения за четене и писане. Методът прави възможно за малките ученици да започнат да четат книги и да пишат истории от най-ранна възраст. Той е подходящ за деца от 4 до 11 години. В следващите етапи на програмата тя дава възможност за преподаване и усвояване на умения по граматика, правопис и пунктуация.

Звуковете в английската азбука

Звуковете са разделени в 7 групи и се преподават и усвояват в специфична последователност, а не по азбучен ред.

За определяне на тази последователност са взети предвид фонологичните специфики на езиковото конструиране. Първоначално децата се запознават с единичните звукове и постепенно навлизат в сложността на езика, преминавайки през по-сложните конструкции като дифтонги и диаграфи.Тази йерархична структура позволява на малките ученици да започнат да свързват звуковете в дума почти непосредствено след запознаването им с първите три звукa.

 

Петте умения, които системата развива

1.Запознаване със звуковете и техните комбинации

Децата изучават 42-та основни звука в английската азбука, както и дифтонгите като sh, th, ai и ue.

2.Запознаване с начина на изписване на буквите

Използвайки различни мултисетивни методи, децата се научават как да оформят и изписват буквите, като специално внимание се обръща на начина на изписване, посоката и захвата на молива.

3.Звуков синтез (Свързване на звуковете в дума)

Децата се учат как да свързват звуковете, за да конструират, прочитат и изписват нови думи.

4.Идентифициране на звуковете в думи (сегментиране)

Умението да разграничават звуковете в думите е основна стъпка за усвояване на правописа.

5.„Трудни думи“ (tricky words)

Tricky words в Jolly Phonics са често срещани думи в английския език, които не следват правилата за четене, с които децата са запознати до този момент.

Петте умения, преподавани в Jolly Phonics

  • Научаване на буквените звуци: Децата се учат на 42-те основни буквени звука. Това включва звуци от азбука, както и диграфи като sh, th, ai и ue.
  • Научаване на оформяне на букви: Използвайки различни мултисензорни методи, децата се учат как да оформят и пишат буквите.
  • Смесване: Децата се учат как да смесват звуците, за да четат и пишат нови думи.
  • Идентифициране на звуците в думите (сегментиране): Вслушването в звуците в думите дава на децата най-доброто начало за подобряване на правописа.
  • Сложни думи: Сложните думи имат неправилен правопис и децата ги учат отделно