Общи условия

 • Общи положения
 • Контакт
 • Брошури и известия
 • Поверителност
 • Съдържание
 • Продукти и услуги
 • Сключване на договора
 • Доставка на продукта
 • Връщане на продукт
 • Гаранция
 • Рекламации
 • Отговорност
 • Неопределима сила
 • Спорове
 • Заключителни разпоредби
 • Дефиниции

Онлайн магазин mellyjolly.com е собственост на „Фоникс Букс” EООД, ЕИК 206580697 дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: София, ул. „Майстор Павел от Кримин” 22А, ет.2, ап.5

Общи положения

Този Документ определя общите условия, при които Клиент може да използва Интернет страницата/ Съдържанието/ Услугите, когато не е налично друго валидно споразумение между Доставчика и Клиент.

Използването, включително, но не ограничено до достъп, посещение и разглеждане на Интернет страницата/ Съдържането/ Услугите предполага, че Клиентът се придържа към настоящите Общи условия, освен в случаите, когато за използване на даденото съдържание има упоменати специални условия.

Достъпът до Съдържанието/ Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница https://mellyjolly.com/.

Ако Клиентът не е съгласен или реши да оттегли своето съгласие с настоящите общи условия:

Клиентът трябва да уведоми Доставчика за това и да изтрие клиентския си профил. Уведомяването става по един от начините за комуникация, които са посочени в настоящите общи условия или по друг начин, който Клиентът и Доставчикът са използвали в отношенията помежду си.

Клиентът не може едностранно да оттегли съгласието си с Документа, докато не изплати всички дължими на Доставчика суми.

Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към Доставчика и оттегли съгласието си с Документа в момент на осъществяване на Поръчка, Доставчикът ще прекрати поръчката, като Клиентът трябва да заплати направените разходи, извършената работа и печалбата, която той би получил от изпълнението на работата.

Лицето, което е оттеглило съгласието си, може по всяко време да приеме Документа във вида, в който той действа към съответния момент.

Оттеглянето на съгласието на Клиента с настоящите общи условия има действие занапред.

С изтриването на профила си Клиентът се отказва от достъп до Услугите, който Доставчикът предлага чрез своята Интернет страница, както и от всякаква друга комуникация с дружеството във връзка с предлаганите на Интернет страницата Услуги. Доставчикът не носи отговорност за последиците, които настъпват за лицето в резултат на отказа му.

Доставчикът има право да изтрие от своята база данни цялата информация, свързана с лицето, което е изтрило клиентския си профил.

Интернет страницата може да се използва само от лица, навършили 18 години. Със създаването на Клиентски профил Клиентът декларира, че е навършил 18 години.

Клиентът е длъжен да предоставя само верни данни при създаването на Профила си и при последващите му изменения. Той отговаря за претърпените от Доставчика и Партньорите му вреди, в резултат от предоставянето на неверни данни.

Всеки Клиент може да има само един Профил на Интернет страницата.

Контакт

Доставчикът публикува на Интернет страницата пълни и точни данни за своята идентификация и за начините за осъществяване на контакт с него от страна на Клиента.

Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Клиентът позволява на Доставчика да се свърже с него по посочените там начини, включително и по електронен път.

Попълването на формата за контакт не задължава Доставчика да осъществи обратна връзка с Клиента.

Достъпът до Интернет страницата, изпращането на имейл известия и други съобщения до Доставчика се извършва електронно, чрез телефон или всякакви други налични за Клиента средства. Използването на съответното средство за комуникация от Клиента се смята за съгласие от негова страна Доставчикът да осъществява контакт с него по съответния начин.

Доставчикът не е длъжен да отговаря на всички изпратени до него съобщения от Клиенти.

Брошури и известия

Със създаването на Клиентски профил на Интернет страницата, Клиентът се съгласява да получава брошури, известия, кореспонденция, рекламни съобщения, търговски съобщения и информация и други от Доставчика, включително по електронен път или на хартия на пощенския адрес на Клиента. Създаването на клиентски профил ще се счита за отмяна на всички изрично заявени несъгласия за получаване на електронна или писмена кореспонденция, брошури, известия, кореспонденция, рекламни съобщения, търговски съобщения и информация и други подобни от Доставчика.

Клиентът може да се откаже да получава брошури и/ или известия по всяко време:

 • чрез използване на специалната интернет връзка, която се съдържа или е посочена във всяка брошура или известие;
 • чрез отказ от получаване на брошури и/ или известия през страница в специалната част на Клиентския профил;
 • чрез изпращане на съобщение до Доставчика по един от начините, посочени от него за тази цел.

Отказът от получаване на брошури и/ или известия не означава, че Клиентът оттегля съгласието си с настоящия документ.

Ако след направен изричен отказ от получаване на брошури и/ или известия Клиентът направи поръчка, счита се, че отново е изразил съгласие да получава брошури и известия от Доставчика.

Доставчикът си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и известия и този избор не може да се тълкува като дискриминационно отношение или отказ от права на Доставчика към Клиента.

Поверителност

Доставчикът е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и има право да събира, използва и обработва личните данни на Клиентите с оглед осъществяване на дейността си.

Доставчикът събира лични данни от Клиентските профили на Интернет страницата само със съгласието на Клиента и ги използва за следните цели:

– oсигуряване на Клиента на достъп до Съдържанието и предоставяните Услуги;

– oсъществяване на контакт с клиента във връзка със сключването на договор за продажба на предлаганите стоки или договор за изработка на продукт по поръчка на Клиента;

– изпращане на брошури и/ или известия по електронен път.

Статистически цели.

Създаването на Профил на Интернет страницата се счита за съгласие на Клиента Доставчикът да събира и обработва личните му данни.

Доставчикът може без съгласието на Клиента да събира други данни, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът до Интернет страницата и могат да бъдат използвани за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите.

Клиентът има право да се противопостави на събирането и обработването на личните му данни от Доставчика и да изиска те да бъдат изтрити. По този начин Клиентът оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него. Оттеглянето на съгласието с Документа става по предвидения в него ред и има посочените в него последици. Оттеглянето на Клиента от Документа не може да има за последица отпадане на правата, които Доставчикът е има спрямо Клиента или за погасяване на задължения, които Клиентът има към Доставчика.

Клиентът може да промени предоставените от него лични данни по всяко време, в съответствие с изискването за истинност на предоставените данни.

Доставчикът се задължава да използва личните данни на Клиента само за целите, посочени в Документа, и да не ги предоставя на трети лица, освен в случаите, предвидени в закона при наличие на искане от компетентен държавен орган.

Доставчикът не отговаря за извършени от трети лица противозаконни действия, които са довели до компрометиране на сигурността на сървъра, съхраняващ личните данни на Клиентите.

Следните действия, ще бъдат считани за опит за злоупотреба с Интернет страницата или съдържанието. Срещу лицата, които са ги извършили, ще бъдат предприети предвидените в закона действия:

– опит за достъп до данни за друг Клиент;

– промяна на съдържанието на Интернет страницата или на съобщение, изпратено от Доставчика към неговите Клиенти;

– повлияване на работата на сървъра/ сървърите на Интернет страницата;

предоставяне на достъп или споделяне с трети лица на Съдържание, изпратено от Доставчика към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

Доставчикът не изисква от своите Клиенти или Потребители чрез никакви комуникационни средства конфиденциална информация, данни за банкови сметки, банкови карти или персонални пароли. Изключение са само случаите, когато данните са необходими за издаване на фактури на Клиента. Доставчикът не носи никаква отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от трети лица, твърдящи че представляват Доставчика, да предостави конфиденциална информация.Клиентът се задължава да информира Доставчика при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

Съдържаниe.

Цялото съдържание на Интернет страницата (статични и динамични изображения, текст, мултимедийно съдържание и т.н.) е собственост на Доставчика или на негови Партньори. Клиентът няма право да копира, променя, излага или по какъвто и да е друг начин да използва Съдържанието, освен във връзка със сключването на договор с Доставчика за продажба на стоки или за изработка на продукт по поръчка на Клиента.

Продукти и услуги

Достъп до продукти и услуги

Достъп до предоставяните от Доставчика Услуги и до предлаганите от него продукти има всеки, който е създал свой Профил на Интернет страницата.

Доставчикът може да ограничи достъпа до продукти и услуги на даден Клиент с оглед на неговото поведение, като това не може да се тълкува като проява на дискриминационно отношение от страна на Доставчика.

Информация за продукти и услуги

Доставчикът публикува на Интернет страницата информация относно предлаганите от него продукти и услуги към съответния момент, техните специфики и цена.

Всички цени на Интернет страницата са в български лева (BGN), включват данъка върху добавената стойност (ДДС) и са актуални към деня на поръчката.

Фактурирането на закупените продукти става само в български лева (BGN).

Някои от продуктите може да притежават договорна гаранция и това ще бъде упоменато в описанието на продукта по време на ексклузивната му продажба на Интернет страницата. Точните детайли, свързани с подобна гаранция се предоставят със съпътстващите продукта документи и никой няма право да претендира за по-дълъг период на гаранцията от изрично упоменатия.

Доставчикът не гарантира наличността на никой продукт/услуга, който може да бъде закупен от Интернет страницата.

Сключване на договора

Публична покана

Представянето на продукти и услуги на Интернет страницата представлява публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон от страна на Доставчика да се направи предложение за сключване на договор в съответствие с поканата. То не представлява предложение за сключване на договор от страна на Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност, ако към момента на Поръчката не е останала наличност на избрания от Клиента готов продукт или на материалите, необходими за изработването на продукт по поръчка. В този случай Доставчикът уведомява Клиента, че няма наличност по установения между тях метод за комуникация.

Поръчка

Клиентът може да поръча предлаганите от Доставчика продукти по всяко време само чрез Интернет страницата.

С изпращането на своята поръчка Клиентът прави предложение на Доставчика за сключване на договор за покупка на определена стока или за изработването на определен продукт по зададени от Клиента спецификации.

Доставчикът е длъжен да изработи поръчания от Клиента продукт съобразно съдържащите се в Поръчката спецификации, а Клиентът е длъжен да приеме и да плати продукта, изработен в съответствие със зададените от него в Поръчката спецификации.

Цената на продуктите и услугите е тази от времето на Поръчката. Доставчикът не може да промени цената след този момент, освен в случай, че Клиентът промени спецификациите на изработвания продукт, тази промяна бъде изрично одобрена или приета от Доставчика и промяната налага увеличение на цената.

Начин на плащане: наложен платеж

Доставчикът не е длъжен да приеме отправеното до него предложение за сключване на договор, когато има основателни причини за отказа си.

Основателни причини могат да бъдат – изчерпването на наличността на поръчаната стока или материалите за нейното изработване;

невъзможността продуктът да бъде изработен в съответствие със зададените от Клиента спецификации;

предоставената от Клиента информация на Профила му е непълна или невярна;

Клиентът не е изпълнил изскуемо задължение за плащане към Доставчика или е нарушил други произтичащи от Документа задължения и др.

Доставчикът е длъжен да уведоми Клиента, че не приема предложението му в срок до 30 дни и да му възстанови предплатените суми, ако има такива.

Договорът се счита сключен в момента на завършване на поръчката. Когато се отнася до предварително изработен продукт, завършване на поръчката е моментът на получаване на системно съобщение от Доставчика с данните на поръчката. Когато се отнася до предоставяне на услуга по изработка на продукт по избор на Клиента, завършване на поръчката е моментът на получаване на системно съобщение, както и допълнително потвърждение чрез електронни средства от Доставчика относно данните на поръчката.

Разходите за допълнителни услуги, включително, но не само доставката на готовия продукт, се заплащат от Клиента.

Доставка на продукта

Клиентът има възможност да избира от начините на доставка на закупените/ изработените продукти, посочени от доставчик на Интернет страницата.

Времето за доставка при поръчка за изработване на продукт се определя в зависимост от необходимото време за изработване на избрания от Клиента продукт. Когато е направена поръчка за готов продукт, срокът за доставка е 30 работни дни от сключване на договора.

Рискът от погиване на предмета на доставката преминава върху Клиента в момента на предаването му от доставчик на съответната куриерска компания. Клиентът не може да търси отговорност от Доставчика за промени и повреди в продукта, настъпили по време на транспортирането му.

Връщане на продукт

Когато Клиентът е потребител, той има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от направената поръчка за готова стока в срок от 7 работни дни от получаване на продукта. В този случай за сметка на Клиента са и разходите, свързани с връщането на продукта на Доставчик. Клиентът не разполага с това право, ако е направил поръчка за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Клиента.

Клиентът е задължен да информира Доставчикa за своето намерение да върне закупените продукти, в рамките на 7 работни дни след получаването на продуктите и/или услугите.

Клиент, който извести Доставчикa в съответствие с горната точка трябва да върне съответния продукт на Доставчикa не по-късно от 7 дни от подаването на известието, в противен случай Доставчикът ще счете искането за връщане за оттеглено.

Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки до връщането им, в противен случай отговаря за повреждането им. Той трябва да върне продукта в оригиналната му опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката.

В случай на възстановяване на стойността на продукта, това ще бъде направено в рамките на 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Гаранции

Някои от продуктите може да притежават договорна гаранция. Информация за всички предоставяни от Доставчика и Партньорите му гаранции ще се съдържа в описанието на продукта на Интернет страницата. Детайлите, свързани с подобна гаранция, ще бъдат предоставяни със съпътстващите продукта документи.

Клиентът няма право да претендира за различни условия от съдържащите се в описанието на продукта в Интернет страницата и предоставените с продукта документи.

Рекламации

При несъответствие на доставена стока с уговореното, Клиентът може да направи рекламация като уведоми Доставчика за несъответствието в срок от 2 месеца от установяване на несъответствието, но не по-късно от две години от доставката на стоката. Ако несъответствието не е скрито, Клиентът трябва да направи рекламацията в двумесечен срок от доставката.

При предявяване на рекламация Доставчикат е длъжен да приведе стоката в съответствие с договора в рамките на 1 месец от предявяване на рекламацията и получаване на стоката от Доставчика, като отстраняването на несъответствието е безплатно за потребителя.

Когато Клиентът не е удовлетворен от рекламацията, той може да иска намаляване на цената на стоката или да развали договора и да иска обратно платеното. Клиентът не може да претендира това, когато Доставчикът се съгласи да замени стоката с нова или да поправи стоката в рамките на 1 месец от рекламацията. Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, когато несъответствието на стоката с договора е незначително.

При приемането на продукт, изработен по поръчка на Клиента, той трябва незабавно да прегледа работата и трябва да направи незабавно рекламация на получения продукт, ако той не отговаря на уговореното. Ако не направи това, работата се счита приета. При предявяване на рекламация, Клиентът може да иска: поправяне на работата в подходящ срок без заплащане или алтернативно да поиска заплащане на разходите, необходими за поправката, или съответно намаление на възнаграждението.

Рекламацията се предявява пред Доставчика писмено. Доставчикът е длъжен да приеме рекламацията, само ако е предявена своевременно. Той е длъжен да я удовлетвори, само при действително и значително несъответствие между уговореното и изпълненото. Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това в 2 екземпляра и предоставя единия на Клиента.

Отговорност

Доставчикът не носи отговорност за действията на трети лица, които неправомерно използват Съдържанието.

Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не или други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието.

Доставчикът не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на Интернет страницата, без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

Доставчикът не е отговорен за никакви вреди, ако те са настъпили при неспазване на Документа.

Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не одобрява изработения продукт, поради грешно зададени в поръчката размери и други спецификации.

Доставчикът не носи отговорност за евентуални разлики между действителния цвят на продукта и показаният на екрана на Клиента, които произтичат от характеристиките на техническите средства, които той е използвал за достъп до Интернет страницата.

Последиците от евентуално неточно изпълнение на договор от страна на Доставчика се уреждат съгласно общите правила на гражданското законодателство, а когато клиентът е Потребител – приложение намират разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

Непреодолима сила

Всяка страна по сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, когато неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за преодоляването му и за ограничаване на последствията му.

Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

Спорове

Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Клиент и Доставчик, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

Заключителни разпоредби

Доставчикът си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание без предварително известяване на Клиентите.

Доставчикът си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата, съобразно действащото законодателство.

Дефиниции

Интернет страница – само домейнът https://mellyjolly.com/.

Доставчик – „Фоникс Букс” ЕООД ” ЕИК 206580697, със седалище и адрес: София, ул.” Майстор Павел от Кримин“22 А, ет.2, ап. 5

Партньори – търговски дружества, с които доставчик е сключило договори обслужващи дейността му по предоставяне на услугите и/или продуктите, чрез Интернет страницата.

Услуга – Електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на Клиента възможността да закупува изработени предварително и в цялост продукти или да поръчва на Доставчика изработката на продукти по избрано от него съчетание между зададени от Доставчика активни елементи и формирано съобразно на собствените му нужди и предпочитания, използвайки само електронни средства.

Профил – елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на едно лице да достига до ограничени активни части на Интернет страницата и чрез който са достъпни Услугите.

Клиент – физическо или юридическо лице, което притежава или придобива достъп до Съдържанието и Услугите след създаването на Клиентски профил.

Документ – настоящите общи условия, с които Клиентът се съгласява, създавайки свой Клиентски профил.

Договор за продажба или изработка от разстояние – всеки договор, сключен въз основа на публична покана от страна на доставчика /доставчик/ до Клиентите като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на поканата до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

Изпращане на поръчката – моментът, в който Клиентът детайлизира избора си съобразно с предлаганите от Доставчика услуги/продукти и по указания от използвания интерфейс начин отправи предложение за сключване на договор от разстояние съобразно с представеното от Доставчика предложение.

Завършване на поръчката – моментът на сключване на договор от разстояние. Когато се отнася до предварително изработен продукт, завършване на поръчката е моментът на получаване на системно съобщение от Доставчика с данните на поръчката. Когато се отнася до предоставяне на услуга по изработка на продукт по избор на Клиента, завършване на поръчката е моментът на получаване на системно съобщение, както и допълнително потвърждение чрез електронни средства от Доставчика относно данните на поръчката.

Транзакция– събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или предоставяне на услуга, от страна на доставчик към Клиент .

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

.