Skip to main content

Лични данни и поверителност

Лични данни и поверителност
Доставчикът (mellyjolly.com – “ФОНИКС БУКС” ЕООД) е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и има право да събира, използва и обработва личните данни на клиентите с оглед осъществяване на дейността си.
Доставчикът събира лични данни от Клиентските профили на Интернет страницата само със съгласието на Клиента и ги използва за следните цели:
Осигуряване на Клиента на достъп до Съдържанието и предоставяните Услуги;
Осъществяване на контакт с клиента във връзка със сключването на договор за продажба на предлаганите стоки или договор за изработка на продукт по поръчка на Клиента;
Изпращане на брошури и/ или известия по електронен път.

Статистически цели.
Създаването на Профил на Интернет страницата се счита за съгласие на Клиента Доставчикът да събира и обработва личните му данни.
Доставчикът може без съгласието на Клиента да събира други данни, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът до Интернет страницата и могат да бъдат използвани за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите.
Клиентът има право да се противопостави на събирането и обработването на личните му данни от Доставчика и да изиска те да бъдат изтрити. По този начин Клиентът оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него. Оттеглянето на съгласието с Документа става по предвидения в него ред и има посочените в него последици. Оттеглянето на Клиента от Документа не може да има за последица отпадане на правата, които Доставчикът е има спрямо Клиента или за погасяване на задължения, които Клиентът има към Доставчика.
Клиентът може да промени предоставените от него лични данни по всяко време, в съответствие с изискването за истинност на предоставените данни.
Доставчикът се задължава да използва личните данни на Клиента само за целите, посочени в Документа, и да не ги предоставя на трети лица, освен в случаите, предвидени в закона при наличие на искане от компетентен държавен орган.
Доставчикът не отговаря за извършени от трети лица противозаконни действия, които са довели до компрометиране на сигурността на сървъра, съхраняващ личните данни на Клиентите.
Следните действия, ще бъдат считани за опит за злоупотреба с Интернет страницата или съдържанието. Срещу лицата, които са ги извършили, ще бъдат предприети предвидените в закона действия:
опит за достъп до данни за друг Клиент;
промяна на съдържанието на Интернет страницата или на съобщение, изпратено от Доставчика към неговите Клиенти;
повлияване на работата на сървъра/ сървърите на Интернет страницата;
предоставяне на достъп или споделяне с трети лица на Съдържание, изпратено от Доставчика към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

Здравей 👋
Абонирай се за нашия newsletter

Регистрирайте се, за да получавате страхотно съдържание във входящата си поща всеки месец.

Ние не изпращаме спам!